Dela:

GOD UPPSLUTNING. Genom dessa rader kallar styrelsen till årsmöte för Vännäs MK för att avhandla 2022 och hoppas på god uppslutning. Mötet kommer att hållas onsdag 22 mars i lokalerna hos Hotell Vännäs. 

Räksmörgås & kaffe
Mötet kommer att starta klockan 19.00, sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner ska vara Vännäs MK tillhanda senast 16 mars. Efter mötet bjuder vi på kaffe och räksmörgås.

Dagordning
§1 Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
§7. Verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret.
a) Styrelsen
b) Rally
c) Rallycross
d) Folkrace
e) Drifting
f) Motocross
g) Vindeln
§8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
§9. Revisiorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§11. Fastställande av medlemsavgifter.
§12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
§13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§14. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två
år;
d) två revisorer för en tid av ett år.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud);
§15 Övriga val och sektionsval, där det är upp till sammankallande att själva forma
sektionen.
a) Webbmaster för en tid av ett år;
b) Serveringsinköpare för en tid av ett år;
c) Utbildningsledare för en tid av ett år;
d) Miljöombud för en tid av ett år;
e) Materialförvaltare för en tid av ett år;
f) Tekniksamordnare för en tid av ett år;
g) Kommittésammankallande, Rally för en tid av ett år;
h) Kommittésammankallande, Rallycross för en tid av ett år;
i) Kommittésammankallande, Folkrace för en tid av ett år;
j) Kommittésammankallande, Motocross för en tid av ett år;
k) Kommittésammankallande, Drifting för en tid av ett år;
l) Stugvärd för en tid av ett år;
m) Ungdom, för en tid av ett år;
§16. Övriga frågor
§17. Mötes avslutande
§18. Utmärkelser/Avtackning
Fika och frågestund.