Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan för Vännäs Motorklubb

Inom Idrottsrörelsen har det sedan 1977 pågått ett medvetet jämställdhetsarbete. Idrotten är

lika viktig för kvinnor som män, för flickor som pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten.

Därför ska det inom idrotten finnas jämställdhet mellan könen (Riksidrottsförbundet).

 

Män och kvinnor ska framställas på ett icke objektifierat eller sexualistiskt sätt.

Maktställning (över- och underordning) till exempel mellan tränare och adept får inte

utnyttjas. Fördelningen i styrelsen ska vara så jämlik som möjligt.

 

Övergripande mål:

Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer

och inom alla områden i verksamheten.

 

Mål:

Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön att utöva idrott. Kvinnor och mäns

idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist.

Vi ska genom en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

  • Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjlighet at utöva idrott.
  • Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslut (i föreningen.)
  • Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.
  • Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla verksamhetsområden.

Denna jämställdhetsplan ska utvärderas varje år på styrelsemötet innan årsmötet. Det ska

också finnas en jämställdhetspunkt på dagordningen till styrelsemötena.