Stadgar

stadgar för vännäs motorklubb

För den ideella föreningen Vännäs Motorklubb med hemort i Vännäs kommun. Bildad 1952. Stadgar fastställda vid årsmötet 1998-03-18. Stadgar senast fastställda/ändrade av årsmöte 1957.


IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ


Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.


Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.


Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.


Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med tjugo år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över tjugo år.


I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.


I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.


VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att;

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till for och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Motorsporter inom: Svenska Bilsportförbundet (SBF) och Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO).

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 § Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

 • Svenska Bilsportförbundet
 • Svenska Motorcykelförbundet
Och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.


På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med första januari till och med trettioförsta december.


7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.


8 § Stadgeändring
För ändringar av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillsändas vederbörande SF.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.


11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalt medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i så fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst fjorton dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den femtonde mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.


Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.


Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst fjorton år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


18 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika rösttal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.


21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisiorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillsändas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.


Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt föregående stycke.


Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.


VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.


Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.


Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER

24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.


STYRELSEN


25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.


Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med nästföljande årsmöte.


Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.


26 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.


Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 24 §,
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera, • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.


För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.


I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.


Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötes ordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.


Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


SEKTIONER


29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.


Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner rally, rallycross, folkrace, miniracing och motocross/snöskoter.


30 § Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och ett antal övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar vid föreningens årsmöte.


Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.


31 § Instruktion för sektionsstyrelse
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.


32 § Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Idrottsrörelsens verksamhetsidé

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
2 § Sammansättning
3 § Tillhörighet m m
4 § Beslutande organ
5 § Firmateckning
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
7 § Stadgetolkning m m
8 § Stadgeändring
9 § Upplösning av förening

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
11 § Utträde
12 § Uteslutning m m
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
18 § Beslutsmässighet
19 § Beslut och omröstning
20 § Valbarhet
21 § Ärenden vid årsmötet
22 § Extra årsmöte

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden

REVISORER
24 § Revision
STYRELSEN
25 § Sammansättning
26 § Styrelsens åligganden
27 § Kallelse, beslutmässighet och omröstning
28 § Överlåtelse av beslutanderätten

SEKTIONER
29 § Bildande och nedläggning av sektion
30 § Sektionsstyrelse
31 § Instruktion för sektionsstyrelse
32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

 

Bilaga
Bra i idrott och bra idrott